BROKERLİK NEDİR?

Neden Sigorta ?

Sigorta, günümüz ticari ve özel hayatının, risklere ve çeşitli tehditlere karşı olmaz ise olmazı durumunda.

Kalabalık şehirler, büyük ve karmaşık insan grupları haberlerini izlemeye bile tahammül edemediğiniz, doğal afetler, depremler, seller, insanın sebebiyet verdiği kazalar, hatta felaketler …

Yerini doldurmak yeniden yapmak için zamanınızın ve gücünüzün olmadığı pek çok değerin bir anda elimizden gitmesi endişesini hepimiz yaşamıyor muyuz?

Bir yangın, bir hırsızlık, bir terör, bir sel felaketinin görüp duyduğumuz zaman ‘’ Acaba benim başıma gelse ne yaparım? ‘’ diye sormuyor muyuz kendi kendinize?

Sormuyorsak soralım, soruyorsak cevap SİGORTA

Neden Broker ?

Broker şirketlerden bağımsızdır. Sizi temsil eder. Broker müşterisine vermiş olduğu teklifin en az 3 farklı şirketten alındığını hazine denetiminde göstermek zorundadır.

Broker uzmandır. Bünyesindeki kurucu, genel müdür yardımcısı ve teknik personelin 7 yıldan az olmamak üzere, mesleki deneyimlerin olası şarttır. Broker, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel müdürlüğü tarafından verilen izinle kurulur, ruhsatlandırılır, teftiş kurulu tarafından da denetlenir. Bu arada en az 300.000 TL olan ödenmiş sermaye zorunluluğu da, brokerin mail yapısını güçlü kılar.

Sigorta Brokerliği Nedir?

Sigorta Brokeri; müşterisinin öncelikle gerekli risk yönetim çalışmalarını yapan ve bu çalışmalar sonucu risk yönetim modellerini belirlenmesi, bunun bir parçası olan sigorta programlarının sigortalının hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde müşteriye temsilen sigorta şirketleri nezdinde oluşturulmasına ve daha sonra bu programların yürütülmesine aracılık eden aracın kurumdur.

Brokerlik kurumunu diğer sigorta aracılarından ayıran özelliklerden başlıcaları

  • Broker, kanuni statüsü gereği tüm sigorta şirketleri ile çalışabilir ancak bağımsız konumdadır.
  • Broker, sigorta şirketlerinin değil, müşterinin temsilcisidir. Bu nedenle sigortalı adına en uygun olan risk yönetim ve sigorta problemlerde sigortalı hakkını sigorta şirketine karşı koruyarak çözer.
  • Broker, sigorta şirketlerini temsil eden diğer aracıların aksine, temsil etmekte olduğu sigorta şirketinin ürünleri ile kısıtlı olmayıp, tamamen müşteriye özel sigorta programları hazırlayıp, bunların sigorta şirketleri tarafında yürütülmesini sağlar.

Sigorta Brokeri İle Çalışmak Ne Kazandırır ?

Sigorta brokerleri sizi temsil eder .

Sigorta brokerleri, müşterilerinin temsilcisidir. Müşterilerinden aldıkları yetki belgesiyle, müşterilerinin ihtiyaç duydukları içerikte sigorta poliçesinin en az 3 sigorta şirketinde temin etmekle ve müşterilerinin nihai kararı vermelerinde onları yönlendirmekle görevlidir.

Sigorta brokerliği uzmanlık gerektirir.

Sigorta brokerleri, faaliyete başlamak için T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigorta Genel Müdürlüğünden sigorta brokerliği ruhsatı almak zorundadır. Ruhsat talebinde bulunmak için sağlanması gereken şartlardan biri de, şirketin kurucu ortaklarının en az 7 yıl sigorta sektöründe çalışmış olmalarını belgeleme gerekliliğidir.

Sigorta brokerliği güçlü mali yapı gerektirir.

Sigorta brokerlerinin faaliyete başlamaları için, asgari ödenmiş sermayelerinin 250 Bin TL olması, faaliyet gösterecekleri her alan için ( hayat dışı, hayat ve reasürans brokerliği ) ise ilave 50.000 TL ekstra sermaye koymaları gerekmektedir. Örneğin broker üç alanda da faaliyet gösterecekse ödenmiş sermayesinin en az 400.000 TL olması gerekmektedir.

Sigorta brokerleri, istedikleri sayıda sigorta şirketiyle işbirliği yapabilir. Gerekli gördükleri takdirde tüm sigorta şirketleriyle de çalışabilir.

Sigorta Brokerleri, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teftiş Kurulu tarafından denetlenir.

Sigorta brokerleri, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Teftiş kurulu tarafından belli dönemlerde tabi tutulu ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 21. Maddesine dayalı ‘’ Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği ‘’ ne uygun faaliyet gösterip göstermedikleri siz konusu kurul tarafından denetlenir.

Sigorta brokerleri bağımsızdır.

Sigorta brokerleri, temsil ettikleri müşterilerinin sigorta poliçelerinin sigorta şirketlerini dağıtırken yönetmelikte şart koşulan ‘’ brokerlerin, yıl sonu itibariyle bir sigorta veya reasürans şirketine sağlayacakları prim hasılatı toplam prim hasılatının %50’sini aşamaz ‘’ maddesine sadık kalmak zorundadır. Böylece hiçbir sigorta brokeri hiçbir sigorta şirketiyle ağırlıklı oranda çalışamaz.

Risklerin Tespiti ve Analizi

Müşterilerimizin faaliyetleri kapsamında ortaya çıkabilecek sigortalanabilir risklerin tespiti, sınıflandırılması, risk azaltıcı önemlerin belirlenerek alınabilecek fiziki emniyet tedbirleri konusunda görüş bildirilmesi ve sonuç en uygun sigorta programının hazırlanarak bir rapor ( Risk Analizi Raporu ) halinde sunulması hizmetidir.

Fiyat Araştırması ve Analizi

Müşterilerimizin sigorta ihtiyacının belirlenmesini takiben ( Var Risk Analizi Raporundaki sigorta programı da esas alınarak ) yürürlükteki sigorta poliçelerinin analizi, başlıca sigorta şirketleri nezdinde fiyat araştırması yapılması, en uygun fiyat veren şirketlere ait tekliflerin incelenmesi ve sonuçların karşılaştırılabilir bir yapıda müşteriye sunulması bu hizmetin kapsamını oluşturur.

Sigorta Brokerinin, acente ve diğer dağıtım kanallarından farklılığı nedir?

Sigorta acentesi bir sözleşme ile bağlı bulunduğu sigorta şirketinin temsilcisi olarak o şirketin ürünlerinin tanıtım ve pazarlaması ile görevli olup, o şirketin talimatları doğrultusunda çalışmak zorunluluğundadır. Sigorta Brokeri ise, yasaların emrettiği şeklinde Devletin denetimi altında hiçbir sigorta şirketinin temsilcisi olmaksızın sigortalısının vekili sıfatı ile sigortalısının hak ve hukukunu korumak ile görevli kırılmış kişi ve kuruluştur. Sigorta brokeri, sigortalısının hak ve hukukunu korumak görevini yerine getirmediği takdirde sigortalısına ve devlete karşı sorumluluk taşır.

TOP